Информация на основание чл. 12 и във връзка с чл.115а (Нов – ДВ, бр. 82 2020 г.) Закона за предучилищното и училищното образование

Преминаването на отделен ученик в ОРЕС по негов избор / избор на родител е възможно:

До 30 учебни дни – по избор на ученика при условията на чл. 12, ал. 2 Закона за предучилищното и училищното образование и след заповед на директора на училището, при наличие на необходимите технически и технологични средства.

Над 30 учебни дни – при обявена извънредна епидемична обстановка, когато присъственият образователен процес в училището не е преустановен, при наличие на необходимите технически и технологични средства, до края на извънредната епидемична обстановка (през учебната 2020 – 2021 г. обучението може да се извършва независимо дали е обявена извънредна епидемична обстановка) в следните случаи:

2.1. Ако поради здравословни причини, удостоверени с медицински документ, присъствието на ученика в училище поставя в риск живота или здравето му;

2.2. Ако поради здравословни причини, удостоверени с медицински документ, присъствието на ученика в училище поставя в риск живота или здравето на лица, с които той живее на един адрес;

2.3. По избор на ученика при условията на чл. 12, ал. 2 и след разрешение на началника на регионалното управление на образованието.

Обучението разстояние в електронна среда включва дистанционни учебни часове, самоподготовка, текуща обратна връзка за резултатите обучението и оценяване. В VII СУ то се осъществява в синхронен и асинхронен режим в електронната платформа Microsoft Teams. Седмичното разписание на часовете се получава класния ръководител.

По посочените учебни предмети, изучавани в ОРЕС, на ученика се поставят оценки. Пишат му се отсъствия, когато не се включва в часа. Отразяват се бележки относно поведението му в Школо.

Необходими документи

Документите могат да се изпратят подписани и сканирани на e-mail: sou9_montana@yahoo.com

Важно

Съгласно чл. 8, ал. 8 Закона за закрила на детето, родителите, настойниците, попечителите или други лица, които полагат грижа за дете, са длъжни да не оставят без надзор и грижа децата до 12- годишна възраст, ако с това се създава опасност за тяхното физическо, психическо и нравствено развитие.

Категории: ОРЕС

0 Коментара

Вашият коментар

Avatar placeholder